مشاهده فیلترها
نمایش 16 24 36

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-2472XU-RP – i5 – 8GB

 • تعداد خشاب درایو: 24
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Core I5-8500
 • میزان حافظه: 2x 4 GB
 • پورت شبکه نوری: 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1672XU-RP – i3 – 8GB

 • تعداد خشاب درایو: 16
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Core I3-8100
 • میزان حافظه: 2x 4 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC2480U-E3-R2 – 4GB

 • تعداد خشاب درایو: 24
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E3-1245
 • میزان حافظه: 2x 2 GB
 • پورت شبکه نوری: 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873U-RP – 8GB

 • تعداد خشاب درایو: 8
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AMD R-Series RX-421ND
 • میزان حافظه: 2x 4 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-863XU-RP – 4GB

 • تعداد خشاب درایو: 8
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AMD G-Series GX-420MC
 • میزان حافظه: 1x 4 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 1x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-832X – 2GB

 • تعداد خشاب درایو: 8
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AnnapurnaLabs Alpine AL-324
 • میزان حافظه: 1x 2 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 2x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-463XU-RP – 4GB

 • تعداد خشاب درایو: 4
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AMD G-Series GX-420MC
 • میزان حافظه: 1x 4 GB
 • پورت شبکه نوری: 1x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453BU-RP – 4GB

 • تعداد خشاب درایو: 4
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Celeron J3455
 • میزان حافظه: 2x 2 GB
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-432XU-RP – 2GB

 • تعداد خشاب درایو: 4
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AnnapurnaLabs Alpine AL-324
 • میزان حافظه: 1x 2 GB
 • پورت شبکه نوری: 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 2x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431XeU – 2GB

 • تعداد خشاب درایو: 4
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AnnapurnaLabs Alpine AL-314 32
 • میزان حافظه: 1x 2 GB
 • پورت شبکه نوری: 1x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 2x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-2483XU-RP-E2136 – 16GB

 • تعداد خشاب درایو: 24
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E-2136
 • میزان حافظه: 2x 8 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 1x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1683XU-RP-E2124 – 16GB

 • تعداد خشاب درایو: 16
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Xeon E-2124
 • میزان حافظه: 2x 8 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1673U-RP – 16GB

 • تعداد خشاب درایو: 16
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AMD R-Series RX-421ND
 • میزان حافظه: 2x 8 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 1x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1273U-RP – 8GB

 • تعداد خشاب درایو: 12
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AMD R-Series RX-421ND
 • میزان حافظه: 2x 4 GB
 • پورت شبکه نوری (SFP Plus): 2x 10 Gbps
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1263XU-RP – 4GB

 • تعداد خشاب درایو: 12
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: AMD G-Series GX-420MC
 • میزان حافظه: 1x 4 GB
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps و 1x 10 Gbps

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1253BU-RP – 4GB

 • تعداد خشاب درایو: 12
 • نوع خشاب درایو: SATA 2.5"، SATA 3.5"
 • مدل پردازنده: Intel Celeron J3455
 • میزان حافظه: 2x 2 GB
 • پورت شبکه مسی: 4x 1 Gbps